ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥
ਭਾਂਡਾ ਧੋਇ ਬੈਸਿ ਧੂਪੁ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੂਧੈ ਕਉ ਜਾਵਹੁ ॥ 
ਦੂਧੁ ਕਰਮ ਫੁਨਿ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇਣੁ ਹੋਇ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵਹੁ ॥ ੧ ॥ 
ਜਪਹੁ ਤ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ॥ ਅਵਰਿ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਈਟੀ ਹਾਥਿ ਕਰਹੁ ਫੁਨਿ ਨੇਤ੍ਰਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥ 
ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਬ ਮਥੀਐ ਇਨ ਬਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਵਹੁ ॥ ੨ ॥ 
ਮਨੁ ਸੰਪਟੁ ਜਿਤੁ ਸਤ ਸਰਿ ਨਾਵਣੁ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਕਰੇ ॥ 
ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਸੇਵੇ ਇਨ੍ ਬਿਧਿ ਸਾਹਿਬੁ ਰਵਤੁ ਰਹੈ ॥ ੩ ॥ 
ਕਹਦੇ ਕਹਹਿ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵਹਿ ਤੁਮ ਸਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
ਭਗਤਿ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਜੰਪੈ ਹਉ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥ ੪ ॥ ੧ ॥
(ਪੰਨਾ ੭੨੮)

[ਵਿਆਖਿਆ]
ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥
(ਹੇ ਭਾਈ! ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੋ (ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ।੧।ਰਹਾਉ। (ਮੱਖਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇ ਭਾਈ!) 
ਤੁਸੀ (ਪਹਿਲਾਂ) ਭਾਂਡਾ ਧੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ (ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ) ਧੂਪ ਦੇ ਕੇ ਤਦੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 
(ਫਿਰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦੇ ਹੋ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ) 
ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ—ਇਹ ਇਸ ਹਿਰਦਾ-ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੂਪ ਦਿਉ । ਤਦੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਵੋ । 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਤ-ਕਾਰ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਸੁਰਤਿ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣੀ 
(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਤ-ਕਾਰ ਵਿੱਚ) ਜਾਗ ਲਾਣੀ ਹੈ, (ਜੁੜੀ ਸੁਰਤਿ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ) 
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਜਮਾਵੋ (ਭਾਵ, ਜੁੜੀ ਸੁਰਤਿ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੀ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਜੇਹੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ) ।੧। 
(ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀ ਨੇਤ੍ਰੇ ਦੀਆਂ ਈਟੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਦੇ ਹੋ) ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ 
ਕਰੋ (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ-ਰੂਪ) ਈਟੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜੋ । ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 
(ਮਨ ਉੱਤੇ) ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ਪਾਏ—ਇਹ ਹੈ ਨੇਤ੍ਰਾ । ਜੀਭ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ,) 
ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ (ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਤ-ਕਾਰ-ਰੂਪ ਦੁੱਧ) ਰਿੜਕੀਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ 
(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ) ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ।੨। (ਪੁਜਾਰੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਜੇ ਜੀਵ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਬਣਾਏ (ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ) ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, (ਮਨ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ-ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ) ਸਰਧਾ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ, 
ਜੇ ਜੀਵ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ (ਅੰਦਰ-ਵੱਸਦੇ ਠਾਕੁਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਸੇਵਾ (ਸਿਮਰਨ) ਕਰੇ, 
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।੩। 
(ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਉੱਦਮ) ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਭੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਉੱਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, 
ਉਹ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ-ਸਮਾ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ) ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! 
ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । (ਭਾਵੇਂ) ਨਾਨਕ (ਤੇਰਾ) ਦਾਸ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ 
(ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭੀ ਇਹ ਇਹੀ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਦਾ 
ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ।੪।੧।
(ਪੰਨਾ ੭੨੮)
੧੯ ਸਤੰਬਰ ੨੦੨੧
सति नामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैभं गुर प्रसादि ॥
       रागु सूही महला १ चउपदे घरु १
भांडा धोइ बैसि धूपु देवहु तउ दूधै कउ जावहु ॥ 
दूधु करम फुनि सुरति समाइणु होइ निरास जमावहु ॥१॥ 
जपहु त एको नामा ॥ अवरि निराफल कामा ॥१॥ रहाउ ॥ 
इहु मनु ईटी हाथि करहु फुनि नेत्रउ नीद न आवै ॥ 
रसना नामु जपहु तब मथीऐ इन बिधि अमृतु पावहु ॥२॥
मनु स्मपटु जितु सत सरि नावणु भावन पाती त्रिपति करे ॥ 
पूजा प्राण सेवकु जे सेवे इन्ह बिधि साहिबु रवतु रहै ॥३॥ 
कहदे कहहि कहे कहि जावहि तुम सरि अवरु न कोई ॥ 
भगति हीणु नानकु जनु ज्मपै हउ सालाही सचा सोई ॥४॥१॥
                  (पँना ७२८)


सति नामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैभँ गुर प्रसादि ॥ रागु सूही महला १ चउपदे घरु १ ॥ (हे भाई! जे प्रभू नूँ प्रसँन करना है) तां सिरफ़ प्रभू-नाम ही जपो (सिमरन छड्ड के प्रभू नूँ प्रसँन करन दे) होर सारे उद्दम विअरथ हन ।१।रहाउ। (मख्खण हासल करन लई, हे भाई!) तुसी (पहिलां) भांडा धो के बैठ के (उस भांडे नूँ) धूप दे के तदों दुध्ध लैण जांदे हो (फिर जाग ला के उस नूँ जमांदे हो । इसे तर्हां जे नाम-अँम्रित प्रापत करना है, तां) हिरदे नूँ पवित्र कर के मन नूँ रोको —इह इस हिरदा-भांडे नूँ धूप दिउ । तदों दुध्ध लैण जावो । रोज़ाना किरत-कार दुध्ध है, प्रभू-चरनां विच (हर वेले) सुरति जोड़ी रख्खणी (रोज़ाना किरत-कार विच्च) जाग लाणी है, ( जुड़ी सुरति दी बरकति नाल) दुनीआं दीआं आसां तों उतांह उठ्ठो, इस तर्हां इह दुध्ध जमावो(भाव, जुड़ी सुरति दी सहाइता नाल रोज़ाना किरत-कार करदिआं भी माइआ वलों उपरामता जेही ही रहेगी) ।१। (दुध्ध रिड़कण वेले तुसी नेत्रे दीआं ईटीआं हथ्थ विच फड़दे हो)आपणे इस मन नूँ वस्स विच करो (आतमक जीवन दे वासते इस तर्हां इह मन-रूप) ईटीआं हथ्थ विच फड़ो । माइआ दे मोह दी नींद (मन उत्ते) प्रभाव न पाए—इह है नेत्रा । जीभ नाल परमातमा दा नाम जपो (जिउं जिउं नाम जपोगे,) तिउं तिउं (इह रोज़ाना किरत-कार-रूप दुध्ध) रिड़कींदा रहेगा,इहनां तरीकिआं नाल (रोज़ाना किरत-कार करदे होए ही) नाम-अँम्रित प्रापत कर लवोगे ।२। (पुजारी मूरती नूँ डब्बे विच पांदा है, जे जीव) आपणे मन नूँ डब्बा बणाए (उस विच परमातमा दा नाम टिका के रख्खे) उस नाम दी राहीं साध सँगति सरोवर विच इशनान करे, (मन विच टिके होए प्रभू-ठाकुर नूँ) सरधा दे पत्तरां नाल प्रसँन करे, जे जीव सेवक बण के आपा-भाव छड्ड के (अँदर-वस्सदे ठाकुर-प्रभू दी) सेवा (सिमरन) करे, तां इहनां तरीकिआं नाल उह जीव मालक-प्रभू नूँ सदा मिलिआ रहिँदा है ।३। (सिमरन तों बिना प्रभू नूँ प्रसँन करन दे होर होर उद्दम) दस्सण वाले बँदे जो जो भी होर होर उद्दम दस्सदे हन, उह दस्स दस्स के आपणा जीवन-समा विअरथ गवा जांदे हन (किउंकि) हे प्रभू! तेरे सिमरन वरगा होर कोई उद्दम नहीं है । (भावें) नानक (तेरा) दास भगती तों सख्खणा (ही है फिर भी इह इही) बेनती करदा है कि मैं सदा काइम रहिण वाले प्रभू दी सदा सिफ़ति-सालाह करदा रहां ।४।१। (पँना ७२८) १९ सतँबर २०२१
sŧi namu krŧa purķu nirßŪ nirvÿru ȦkaL mürŧi Ȧjünï sÿßɳ gur pɹsaɗi .
         ragu sühï mhLa 1 cŪpɗy ġru 1 .

ßaɲda đoĖ bÿsi đüpu ɗyvhu ŧŪ ɗüđÿ kŪ javhu .
ɗüđu krm funi surŧi smaĖņu hoĖ niras jmavhu . 1 .
jphu ŧ Æko nama . Ȧvri nirafL kama . 1 . rhaŪ .
Ėhu mnu Ëtï haȶi krhu funi nyŧɹŪ nïɗ n Ävÿ .
rsna namu jphu ŧb mȶïǢ Ėn biđi Ȧɳmɹiŧu pavhu . 2 .
mnu sɳptu jiŧu sŧ sri navņu ßavn paŧï ŧɹipŧi kry .
püja pɹaņ syvku jy syvy Ėn½ biđi sahibu rvŧu rhÿ . 3 .
khɗy khhi khy khi javhi ŧum sri Ȧvru n koË .
ßgŧi hïņu nanku jnu jɳpÿ hŪ saLahï sca soË . 4 . 1 .
           (pɳna 728)  


[viÄķiÄ] sŧi namu krŧa purķu nirßŪ nirvÿru ȦkaL mürŧi Ȧjünï sÿßɳ gur pɹsaɗi . ragu sühï mhLa 1 cŪpɗy ġru 1 . (hy ßaË! jy pɹßü nüɳ pɹsɳn krna hÿ) ŧaɲ sirᴥf pɹßü-nam hï jpo (simrn ċƻd ky pɹßü nüɳ pɹsɳn krn ɗy) hor sary Ūƻɗm viȦrȶ hn ,1,rhaŪ, (mƻķņ hasL krn LË, hy ßaË!) ŧusï (phiLaɲ) ßaɲda đo ky bÿţ ky (Ūs ßaɲdy nüɳ) đüp ɗy ky ŧɗoɲ ɗuƻđ Lÿņ jaɲɗy ho (fir jag La ky Ūs nüɳ jmaɲɗy ho , Ėsy ŧrɥaɲ jy nam-Ȧɳmɹiŧ pɹapŧ krna hÿ, ŧaɲ) hirɗy nüɳ pviŧɹ kr ky mn nüɳ roko—Ėh Ės hirɗa-ßaɲdy nüɳ đüp ɗiŪ , ŧɗoɲ ɗuƻđ Lÿņ javo , rozana kirŧ-kar ɗuƻđ hÿ, pɹßü-crnaɲ vic (hr vyLy) surŧi joŗï rƻķņï (rozana kirŧ-kar viƻc) jag Laņï hÿ, (juŗï surŧi ɗï brkŧi naL) ɗunïÄɲ ɗïÄɲ Äsaɲ ŧoɲ Ūŧaɲh Ūƻţo, Ės ŧrɥaɲ Ėh ɗuƻđ jmavo (ßav, juŗï surŧi ɗï shaĖŧa naL rozana kirŧ-kar krɗiÄɲ ßï maĖÄ vLoɲ Ūpramŧa jyhï hï rhygï) ,1, (ɗuƻđ riŗkņ vyLy ŧusï nyŧɹy ɗïÄɲ ËtïÄɲ hƻȶ vic fŗɗy ho) Äpņy Ės mn nüɳ vƻs vic kro (Äŧmk jïvn ɗy vasŧy Ės ŧrɥaɲ Ėh mn-rüp) ËtïÄɲ hƻȶ vic fŗo , maĖÄ ɗy moh ɗï nïɲɗ (mn Ūƻŧy) pɹßav n paÆ—Ėh hÿ nyŧɹa , jïß naL prmaŧma ɗa nam jpo (jiŪɲ jiŪɲ nam jpogy,) ŧiŪɲ ŧiŪɲ (Ėh rozana kirŧ-kar-rüp ɗuƻđ) riŗkïɲɗa rhyga, Ėhnaɲ ŧrïkiÄɲ naL (rozana kirŧ-kar krɗy hoÆ hï) nam-Ȧɳmɹiŧ pɹapŧ kr Lvogy ,2, (pujarï mürŧï nüɳ dƻby vic paɲɗa hÿ, jy jïv) Äpņy mn nüɳ dƻba bņaÆ (Ūs vic prmaŧma ɗa nam tika ky rƻķy) Ūs nam ɗï rahïɲ sađ sɳgŧi srovr vic Ėƨnan kry, (mn vic tiky hoÆ pɹßü-ţakur nüɳ) srđa ɗy pƻŧraɲ naL pɹsɳn kry, jy jïv syvk bņ ky Äpa-ßav ċƻd ky (Ȧɳɗr-vƻsɗy ţakur-pɹßü ɗï) syva (simrn) kry, ŧaɲ Ėhnaɲ ŧrïkiÄɲ naL Ūh jïv maLk-pɹßü nüɳ sɗa miLiÄ rhiɳɗa hÿ ,3, (simrn ŧoɲ bina pɹßü nüɳ pɹsɳn krn ɗy hor hor Ūƻɗm) ɗƻsņ vaLy bɳɗy jo jo ßï hor hor Ūƻɗm ɗƻsɗy hn, Ūh ɗƻs ɗƻs ky Äpņa jïvn-sma viȦrȶ gva jaɲɗy hn (kiŪɲki) hy pɹßü! ŧyry simrn vrga hor koË Ūƻɗm nhïɲ hÿ , (ßavyɲ) nank (ŧyra) ɗas ßgŧï ŧoɲ sƻķņa (hï hÿ fir ßï Ėh Ėhï) bynŧï krɗa hÿ ki mÿɲ sɗa kaĖm rhiņ vaLy pɹßü ɗï sɗa siᴥfŧi-saLah krɗa rhaɲ ,4,1, (pɳna 728) 19 sŧɳbr 2021
ONE UNIVERSAL CREATOR GOD.
TRUTH IS THE NAME.
CREATIVE BEING PERSONIFIED. NO FEAR. NO HATRED.
IMAGE OF THE UNDYING. BEYOND BIRTH. SELF-EXISTENT.
BY GURU'S GRACE:
RAAG SOOHEE, FIRST MEHL, CHAU-PADAS, FIRST HOUSE:

Wash the vessel, sit down and anoint it with fragrance;
then, go out and get the milk.
Add the rennet of clear consciousness to the milk of good deeds,
and then, free of desire,
let it curdle. || 1 ||
Chant the Name of the One Lord.
All other actions are fruitless. || 1 || Pause ||
Let your mind be the handles, and then churn it, without sleeping.
If you chant the Naam, the Name of the Lord ,
with your tongue, then the curd will be churned.
In this way, the Ambrosial Nectar is obtained. || 2 ||
Wash your mind in the pool of Truth,
and let it be the vessel of the Lord;
let this be your offering to please Him.
That humble servant who dedicates and offers his life,
and who serves in this way,
remains absorbed in his Lord and Master. || 3 ||
The speakers speak and speak and speak, and then they depart.
There is no other to compare to You. Servant Nanak,
lacking devotion, humbly prays:
may I sing the Praises of the True Lord. || 4 || 1 ||

                (Page 728)

19 September 2021  
     

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥ .