ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ਹਰਿ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗੁਰਿ ਮੀਤਿ ਸੁਣਾਈਆ ॥ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈਆ ॥੧॥ 
ਆਇ ਮਿਲੁ ਗੁਰਸਿਖ ਆਇ ਮਿਲੁ ਤੂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰਿ ਭਾਵਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ ॥ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਘੁਮਿ ਘੁਮਿ ਜਾਏ ॥੨॥ 
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰੀ ॥ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥੩॥ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਦੁਖ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥੪॥ 
ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ ॥ ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਨਾਨਕੁ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੫॥ 
ਸਾ ਹਰਿ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤਿ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ॥ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਦੇ ਤਿਨ ਹਰਿ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥੬॥ 
ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਤਿਨਾ ਜੀਅ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ ॥ ਓਇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਦੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥੭॥ 
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕਉ ਘੁਮਿ ਜਾਇਆ ॥ ਓਇ ਆਪਿ ਛੁਟੇ ਪਰਵਾਰ ਸਿਉ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਛਡਾਇਆ ॥੮॥ 
ਗੁਰਿ ਪਿਆਰੈ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੁ ਧੰਨੋ ॥ ਗੁਰਿ ਹਰਿ ਮਾਰਗੁ ਦਸਿਆ ਗੁਰ ਪੁੰਨੁ ਵਡ ਪੁੰਨੋ ॥੯॥ 
ਜੋ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰੁ ਸੇਵਦੇ ਸੇ ਪੁੰਨ ਪਰਾਣੀ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੀ ॥੧੦॥ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ਸੇ ਆਪਿ ਹਰਿ ਭਾਈਆ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਈਆ ਹਰਿ ਆਪਿ ਗਲਿ ਲਾਈਆ ॥੧੧॥ 
ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਦੇ ਤਿਨ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ॥ ਹਮ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਣ ਪਖਾਲਦੇ ਧੂੜਿ ਘੋਲਿ ਘੋਲਿ ਪੀਜੈ ॥੧੨॥ 
ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆ ਮੁਖਿ ਬੀੜੀਆ ਲਾਈਆ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਦੇ ਨ ਚੇਤਿਓ ਜਮਿ ਪਕੜਿ ਚਲਾਈਆ ॥੧੩॥ 
ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਚੇਤਿਆ ਹਿਰਦੈ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ॥ ਤਿਨ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਈ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ॥੧੪॥ 
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੈ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਰੰਗਿ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥੧੫॥ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਤੁਸਿ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ॥ ਹਉ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨਿ ਦਿਤੜਾ ਨਾਓ ॥੧੬॥ 
ਸੋ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਸਾਬਾਸਿ ਹੈ ਹਰਿ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ॥ ਹਉ ਵੇਖਿ ਵੇਖਿ ਗੁਰੂ ਵਿਗਸਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹਾ ॥੧੭॥ 
ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੋਲਦੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵੀ ॥ ਜਿਨ ਸੁਣਿ ਸਿਖਾ ਗੁਰੁ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਵੀ ॥੧੮॥ 
ਹਰਿ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਆਖੀਐ ਕਹੁ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਜਾਈਐ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਲੈ ਜਾਈਐ ॥੧੯॥ 
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧਿਆ ਸੇ ਸਾਹ ਵਡ ਦਾਣੇ ॥ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਸਮਾਣੇ ॥੨੦॥ 
ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੂ ਸਾਹਿਬੋ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ ॥ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੂ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੨੧॥ 
ਆਪੇ ਹਰਿ ਇਕ ਰੰਗੁ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੀ ॥੨੨॥੨॥
      
(ਪੰਨਾ ੭੨੫)
੨੧ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੨੧
तिलँग महला ४ ॥
 
हरि कीआ कथा कहाणीआ गुरि मीति सुणाईआ ॥ बलिहारी गुर आपणे गुर कउ बलि जाईआ ॥१॥
आइ मिलु गुरसिख आइ मिलु तू मेरे गुरू के पिआरे ॥ रहाउ ॥
हरि के गुण हरि भावदे से गुरू ते पाए ॥ जिन गुर का भाणा मँनिआ तिन घुमि घुमि जाए ॥२॥
जिन सतिगुरु पिआरा देखिआ तिन कउ हउ वारी ॥ जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बलिहारी ॥३॥
हरि हरि तेरा नामु है दुख मेटणहारा ॥ गुर सेवा ते पाईऐ गुरमुखि निसतारा ॥४॥
जो हरि नामु धिआइदे ते जन परवाना ॥ तिन विटहु नानकु वारिआ सदा सदा कुरबाना ॥५॥
सा हरि तेरी उसतति है जो हरि प्रभ भावै ॥ जो गुरमुखि पिआरा सेवदे तिन हरि फलु पावै ॥६॥
जिना हरि सेती पिरहड़ी तिना जीअ प्रभ नाले ॥ ओइ जपि जपि पिआरा जीवदे हरि नामु समाले ॥७॥
जिन गुरमुखि पिआरा सेविआ तिन कउ घुमि जाइआ ॥ ओइ आपि छुटे परवार सिउ सभु जगतु छडाइआ ॥८॥
गुरि पिआरै हरि सेविआ गुरु धँनु गुरु धँनो ॥ गुरि हरि मारगु दसिआ गुर पुँनु वड पुँनो ॥९॥
जो गुरसिख गुरु सेवदे से पुँन पराणी ॥ जनु नानकु तिन कउ वारिआ सदा सदा कुरबाणी ॥१०॥
गुरमुखि सखी सहेलीआ से आपि हरि भाईआ ॥ हरि दरगह पैनाईआ हरि आपि गलि लाईआ ॥११॥
जो गुरमुखि नामु धिआइदे तिन दरसनु दीजै ॥ हम तिन के चरण पखालदे धूड़ि घोलि घोलि पीजै ॥१२॥
पान सुपारी खातीआ मुखि बीड़ीआ लाईआ ॥ हरि हरि कदे न चेतिओ जमि पकड़ि चलाईआ ॥१३॥
जिन हरि नामा हरि चेतिआ हिरदै उरि धारे ॥ तिन जमु नेड़ि न आवई गुरसिख गुर पिआरे ॥१४॥
हरि का नामु निधानु है कोई गुरमुखि जाणै ॥ नानक जिन सतिगुरु भेटिआ रँगि रलीआ माणै ॥१५॥
सतिगुरु दाता आखीऐ तुसि करे पसाओ ॥ हउ गुर विटहु सद वारिआ जिनि दितड़ा नाओ ॥१६॥
सो धँनु गुरू साबासि है हरि देइ सनेहा ॥ हउ वेखि वेखि गुरू विगसिआ गुर सतिगुर देहा ॥१७॥
गुर रसना अँम्रितु बोलदी हरि नामि सुहावी ॥ जिन सुणि सिखा गुरु मँनिआ तिना भुख सभ जावी ॥१८॥
हरि का मारगु आखीऐ कहु कितु बिधि जाईऐ ॥ हरि हरि तेरा नामु है हरि खरचु लै जाईऐ ॥१९॥
जिन गुरमुखि हरि आराधिआ से साह वड दाणे ॥ हउ सतिगुर कउ सद वारिआ गुर बचनि समाणे ॥२०॥
तू ठाकुरु तू साहिबो तूहै मेरा मीरा ॥ तुधु भावै तेरी बँदगी तू गुणी गहीरा ॥२१॥
आपे हरि इक रँगु है आपे बहु रँगी ॥ जो तिसु भावै नानका साई गल चँगी ॥२२॥२॥
(पँना ७२५)
२१ अकतूबर २०२१
ŧiLɳg mhLa 4 .
 
hri kïÄ kȶa khaņïÄ guri mïŧi suņaËÄ . bLiharï gur Äpņy gur kŪ bLi jaËÄ .1.
ÄĖ miLu gursiķ ÄĖ miLu ŧü myry gurü ky piÄry . rhaŪ .
hri ky guņ hri ßavɗy sy gurü ŧy paÆ . jin gur ka ßaņa mɳniÄ ŧin ġumi ġumi jaÆ .2.
jin sŧiguru piÄra ɗyķiÄ ŧin kŪ hŪ varï . jin gur kï kïŧï cakrï ŧin sɗ bLiharï .3.
hri hri ŧyra namu hÿ ɗuķ mytņhara . gur syva ŧy paËǢ gurmuķi nisŧara .4.
jo hri namu điÄĖɗy ŧy jn prvana . ŧin vithu nanku variÄ sɗa sɗa kurbana .5.
sa hri ŧyrï Ūsŧŧi hÿ jo hri pɹß ßavÿ . jo gurmuķi piÄra syvɗy ŧin hri fLu pavÿ .6.
jina hri syŧï pirhŗï ŧina jïȦ pɹß naLy . ŎĖ jpi jpi piÄra jïvɗy hri namu smaLy .7.
jin gurmuķi piÄra syviÄ ŧin kŪ ġumi jaĖÄ . ŎĖ Äpi ċuty prvar siŪ sßu jgŧu ċdaĖÄ .8.
guri piÄrÿ hri syviÄ guru đɳnu guru đɳno . guri hri margu ɗsiÄ gur puɳnu vd puɳno .9.
jo gursiķ guru syvɗy sy puɳn praņï . jnu nanku ŧin kŪ variÄ sɗa sɗa kurbaņï .10.
gurmuķi sķï shyLïÄ sy Äpi hri ßaËÄ . hri ɗrgh pÿnaËÄ hri Äpi gLi LaËÄ .11.
jo gurmuķi namu điÄĖɗy ŧin ɗrsnu ɗïjÿ . hm ŧin ky crņ pķaLɗy đüŗi ġoLi ġoLi pïjÿ .12.
pan suparï ķaŧïÄ muķi bïŗïÄ LaËÄ . hri hri kɗy n cyŧiŎ jmi pkŗi cLaËÄ .13.
jin hri nama hri cyŧiÄ hirɗÿ Ūri đary . ŧin jmu nyŗi n ÄvË gursiķ gur piÄry .14.
hri ka namu niđanu hÿ koË gurmuķi jaņÿ . nank jin sŧiguru ßytiÄ rɳgi rLïÄ maņÿ .15.
sŧiguru ɗaŧa ÄķïǢ ŧusi kry psaŎ . hŪ gur vithu sɗ variÄ jini ɗiŧŗa naŎ .16.
so đɳnu gurü sabasi hÿ hri ɗyĖ snyha . hŪ vyķi vyķi gurü vigsiÄ gur sŧigur ɗyha .17.
gur rsna Ȧɳmɹiŧu boLɗï hri nami suhavï . jin suņi siķa guru mɳniÄ ŧina ßuķ sß javï .18.
hri ka margu ÄķïǢ khu kiŧu biđi jaËǢ . hri hri ŧyra namu hÿ hri ķrcu Lÿ jaËǢ .19.
jin gurmuķi hri ÄrađiÄ sy sah vd ɗaņy . hŪ sŧigur kŪ sɗ variÄ gur bcni smaņy .20.
ŧü ţakuru ŧü sahibo ŧühÿ myra mïra . ŧuđu ßavÿ ŧyrï bɳɗgï ŧü guņï ghïra .21.
Äpy hri Ėk rɳgu hÿ Äpy bhu rɳgï . jo ŧisu ßavÿ nanka saË gL cɳgï .22.2.
     
(pɳna 725)
21 Ȧkŧübr 2021
TILANG, FOURTH MEHL:
The Guru, my friend, has told me the stories and the sermon of the Lord. I am a sacrifice to my Guru; 
to the Guru, I am a sacrifice. || 1 || Come, join with me, O Sikh of the Guru, come and join with me. 
You are my Guru's Beloved. || Pause || The Glorious Praises of the Lord are pleasing to the Lord; 
I have obtained them from the Guru. I am a sacrifice, a sacrifice to those who surrender to, 
and obey the Guru's Will. || 2 || I am dedicated and devoted to those who gaze upon the Beloved True Guru. 
I am forever a sacrifice to those who perform service for the Guru. || 3 || Your Name, O Lord, Har, Har, 
is the Destroyer of sorrow. Serving the Guru, it is obtained, and as Gurmukh, one is emancipated. || 4 || 
Those humble beings who meditate on the Lord's Name, are celebrated and acclaimed. Nanak is a sacrifice to them, 
forever and ever a devoted sacrifice. || 5 || O Lord, that alone is Praise to You, which is pleasing to Your Will, 
O Lord God. Those Gurmukhs, who serve their Beloved Lord, obtain Him as their reward. || 6 || 
Those who cherish love for the Lord, their souls are always with God. Chanting and meditating on their Beloved, 
they live in, and gather in, the Lord's Name. || 7 || I am a sacrifice to those Gurmukhs who serve 
their Beloved Lord. They themselves are saved, along with their families, and through them, 
all the world is saved. || 8 || My Beloved Guru serves the Lord. Blessed is the Guru, Blessed is the Guru. 
The Guru has shown me the Lord's Path; the Guru has done the greatest good deed. || 9 || 
Those Sikhs of the Guru, who serve the Guru, are the most blessed beings. Servant Nanak is a sacrifice to them; 
He is forever and ever a sacrifice. || 10 || The Lord Himself is pleased with the Gurmukhs, 
the fellowship of the companions. In the Lord's Court, they are given robes of honor, 
and the Lord Himself hugs them close in His embrace. || 11 || Please bless me with the Blessed 
Vision of the Darshan of those Gurmukhs, who meditate on the Naam, the Name of the Lord. 
I wash their feet, and drink in the dust of their feet, dissolved in the wash water. || 12 || 
Those who eat betel nuts and betel leaf and apply lipstick, but do not contemplate the Lord, 
Har, Har - the Messenger of Death will seize them and take them away. || 13 || 
The Messenger of Death does not even approach those who contemplate the Name of the Lord, Har, Har, 
and keep Him enshrined in their hearts. The Guru's Sikhs are the Guru's Beloveds. || 14 || 
The Name of the Lord is a treasure, known only to the few Gurmukhs. O Nanak, those who meet with the True Guru, 
enjoy peace and pleasure. || 15 || The True Guru is called the Giver; in His Mercy, He grants His Grace. 
I am forever a sacrifice to the Guru, who has blessed me with the Lord's Name. || 16 || Blessed, 
very blessed is the Guru, who brings the Lord's message. I gaze upon the Guru, the Guru, the True Guru embodied, 
and I blossom forth in bliss. || 17 || The Guru's tongue recites Words of Ambrosial Nectar; 
He is adorned with the Lord's Name. Those Sikhs who hear and obey the Guru - all their desires depart. || 18 || 
Some speak of the Lord's Path; tell me, how can I walk on it? O Lord, Har, Har, Your Name is my supplies; 
I will take it with me and set out. || 19 || Those Gurmukhs who worship and adore the Lord, are wealthy and very wise. 
I am forever a sacrifice to the True Guru; I am absorbed in the Words of the Guru's Teachings. || 20 || 
You are the Master, my Lord and Master; You are my Ruler and King. If it is pleasing to Your Will, 
then I worship and serve You; You are the treasure of virtue. || 21 || The Lord Himself is absolute; 
He is The One and Only; but He Himself is also manifested in many forms. Whatever pleases Him, 
O Nanak, that alone is good. || 22 || 2 ||                                    
     
(Page 725)
21 October 2021

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥ .