ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ਜਿਥੈ ਹਰਿ ਆਰਾਧੀਐ ਤਿਥੈ ਹਰਿ ਮਿਤੁ ਸਹਾਈ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹੋਰਤੁ ਬਿਧਿ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ 
ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ ॥ ਜਿ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਹਰਿ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸਤਸੰਗਤੀ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਟੀਐ ਹੋਰਥੈ ਹੋਰਤੁ ਉਪਾਇ ਹਰਿ ਧਨੁ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਈ ॥ 
ਹਰਿ ਰਤਨੈ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀਆ ਹਰਿ ਰਤਨ ਧਨੁ ਵਿਹਾਝੇ ਕਚੈ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਏ ਵਾਕਿ ਹਰਿ ਧਨੁ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥ 
ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਮਾਣਕੁ ਹਰਿ ਧਨੈ ਨਾਲਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ 
ਹਰਿ ਧਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ ਭਗਤ ਖਾਇ ਖਰਚਿ ਰਹੇ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ॥
 ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਹਰਿ ਧਨੈ ਕੀ ਭਗਤਾ ਕਉ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ॥੩॥ 
 ਹਰਿ ਧਨੁ ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਸਥਿਰੁ ਹੈ ਸਾਚਾ ਇਹੁ ਹਰਿ ਧਨੁ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰੈ ਪਾਣੀਐ ਜਮਦੂਤੈ ਕਿਸੈ ਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥
 ਹਰਿ ਧਨ ਕਉ ਉਚਕਾ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਈ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਡੰਡੁ ਨ ਲਗਾਈ ॥੪॥ 
 ਸਾਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰਿ ਕੈ ਬਿਖਿਆ ਧਨੁ ਸੰਚਿਆ ਤਿਨਾ ਇਕ ਵਿਖ ਨਾਲਿ ਨ ਜਾਈ ॥ 
 ਹਲਤੈ ਵਿਚਿ ਸਾਕਤ ਦੁਹੇਲੇ ਭਏ ਹਥਹੁ ਛੁੜਕਿ ਗਇਆ ਅਗੈ ਪਲਤਿ ਸਾਕਤੁ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਨ ਪਾਈ ॥੫॥ 
 ਇਸੁ ਹਰਿ ਧਨ ਕਾ ਸਾਹੁ ਹਰਿ ਆਪਿ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਇ ਸੁ ਹਰਿ ਧਨੁ ਲਦਿ ਚਲਾਈ ॥ 
 ਇਸੁ ਹਰਿ ਧਨੈ ਕਾ ਤੋਟਾ ਕਦੇ ਨ ਆਵਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੬॥੩॥੧੦॥
      
(ਪੰਨਾ ੭੩੩)

[ਵਿਆਖਿਆ]
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
                                 
ਹੇ ਭਾਈ! ਜੇਹੜਾ ਹਰੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਮਿੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।੧।ਰਹਾਉ। 
ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਭੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ । (ਪਰ ਉਹ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ (ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।੧। 
ਹੇ ਭਾਈ! ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ (ਮਿਲ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ) ਕਿਸੇ ਭੀ ਹੋਰ ਥਾਂ, 
ਕਿਸੇ ਭੀ ਹੋਰ ਜਤਨ ਨਾਲ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਧਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ (ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ) 
ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹਰਿ-ਨਾਮ-ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।੨।ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਭੀ) ਧਨ (ਹੈ, ਇਹ ਧਨ) 
ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮੋਤੀ (ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ) ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਤਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 
(ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਪਲ੍ਹਰਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਲ ਸੁਰਤਿ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਵੱਤਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ (ਉੱਠ ਕੇ) 
ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਰਿ-ਨਾਮ-ਧਨ ਭਗਤ ਜਨ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ । 
ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਇਸ ਹਰਿ-ਨਾਮ-ਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।੩। ਹੇ ਭਾਈ! 
ਇਸ ਹਰਿ-ਨਾਮ-ਧਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ-ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਅੱਗ, ਚੋਰ, ਪਾਣੀ, ਮੌਤ—ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਭੀ ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਇਸ ਹਰਿ-ਨਾਮ-ਧਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕ ਸਕਦਾ । 
ਜਮ ਮਸੂਲੀਆ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ।੪।ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ-ਵੇੜ੍ਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ (ਸਦਾ) ਪਾਪ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਇਆ-ਧਨ (ਹੀ) ਜੋੜਿਆ। 
 (ਪਰ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ (ਜਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ) ਇਹ ਧਨ ਇਕ ਕਦਮ ਭੀ ਸਾਥ ਨਾਹ ਕਰ ਸਕਿਆ । (ਇਸ ਮਾਇਆ-ਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ) 
 ਮਾਇਆ-ਵੇੜ੍ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹੇ (ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਨ) ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ-ਵੇੜ੍ਹੇ 
 ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ।੫। ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ! ਇਸ ਹਰਿ-ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ । 
 ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਧਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ (ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ) ਇਹ ਹਰਿ-ਨਾਮ-ਸੌਦਾ ਵਿਹਾਝ ਕੇ ਇਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ । 
 ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ ਹਰਿ-ਨਾਮ-ਧਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । 
 ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।੬।੩।੧੦।
(ਪੰਨਾ ੭੩੩)
੬ ਜੂਨ ੨੦੨੦
सूही महला ४ ॥
जिथै हरि आराधीऐ तिथै हरि मितु सहाई ॥ 
गुर किरपा ते हरि मनि वसै होरतु बिधि लइआ न जाई ॥१॥ 
हरि धनु संचीऐ भाई ॥ जि हलति पलति हरि होइ सखाई ॥१॥ रहाउ ॥ 
सतसंगती संगि हरि धनु खटीऐ होर थै होरतु उपाइ हरि धनु कितै न पाई ॥ 
हरि रतनै का वापारीआ हरि रतन धनु विहाझे कचै के वापारीए वाकि हरि धनु लइआ न जाई ॥२॥ 
हरि धनु रतनु जवेहरु माणकु हरि धनै नालि अमृत वेलै वतै हरि भगती हरि लिव लाई ॥ 
हरि धनु अमृत वेलै वतै का बीजिआ भगत खाइ खरचि रहे निखुटै नाही ॥ 
हलति पलति हरि धनै की भगता कउ मिली वडिआई ॥३॥ 
हरि धनु निरभउ सदा सदा असथिरु है साचा इहु हरि धनु अगनी तसकरै पाणीऐ जमदूतै किसै का गवाइआ न जाई ॥ 
हरि धन कउ उचका नेड़ि न आवई जमु जागाती डंडु न लगाई ॥४॥ 
साकती पाप करि कै बिखिआ धनु संचिआ तिना इक विख नालि न जाई ॥ 
हलतै विचि साकत दुहेले भए हथहु छुड़कि गइआ अगै पलति साकतु हरि दरगह ढोई न पाई ॥५॥ 
इसु हरि धन का साहु हरि आपि है संतहु जिस नो देइ सु हरि धनु लदि चलाई ॥ 
इसु हरि धनै का तोटा कदे न आवई जन नानक कउ गुरि सोझी पाई ॥६॥३॥१०॥
(पँना ७३३)

[विआखिआ]
सूही महला ४ ॥
हे भाई! जेहड़ा हरी इस लोक विच अते परलोक विच मित्तर बणदा है, उस दा नाम-धन इकठ्ठा करना चाहीदा है ।१।रहाउ।
हे भाई! जिस भी थां परमातमा दा आराधन कीता जाए, उह मित्तर परमातमा उथ्थे ही आ मददगार बणदा है । (पर उह)
परमातमा गुरू दी किरपा नाल (ही मनुख्ख दे) मन विच वस्स सकदा है, किसे भी होर तरीके नाल उस नूँ लभ्भिआ नहीं जा सकदा ।१।
हे भाई! सतसँगीआं नाल (मिल के) परमातमा दा नाम-धन खट्टिआ जा सकदा है, (सतसँग तों बिना) किसे भी होर थां,
किसे भी होर जतन नाल हरि-नाम धन ख़रीददा है, नासवँत पदारथां दे वपारी (माइक पदारथ ही ख़रीददे हन उहनां दी)
सिख्खिआ नाल हरि-नाम-धन प्रापत नहीं कीता जा सकदा ।२।हे भाई! परमातमा दा नाम (भी) धन (है, इह धन)
रतन जवाहर मोती (वरगा कीमती) है । प्रभू दे भगतां ने वत्तर दे वेले उठ्ठ के अँम्रित वेले उठ्ठ के
(उस वेले उठ्ठ के जदों आतमक जीवन पल्हरदा है) इस हरि-नाम धन नाल सुरति जोड़ी हुँदी है । वत्तर दे वेले अँम्रित वेले (उठ्ठ के)
बीजिआ होइआ इह हरि-नाम-धन भगत जन आप वरतदे रहिँदे हन, होरनां नूँ वँडदे रहिँदे हन, पर इह मुक्कदा नहीं ।
भगत जनां नूँ इस लोक विच परलोक विच इस हरि-नाम-धन दे कारन इज्ज़त मिलदी है ।३। हे भाई!
इस हरि-नाम-धन नूँ किसे किसम दा कोई डर-ख़तरा नहीं, इह सदा ही काइम रहिण वाला है, सदा ही टिकिआ रहिँदा है ।
अग्ग, चोर, पाणी, मौत—किसे पासों भी इस धन दा नुकसान नहीं कीता जा सकदा । कोई लुटेरा इस हरि-नाम-धन दे नेड़े नहीं ढुक सकदा ।
जम मसूलीआ इस धन नूँ मसूल नहीं ला सकदा ।४।हे भाई! माइआ-वेड़्हे मनुख्खां ने (सदा) पाप कर कर के माइआ-धन (ही) जोड़िआ,
(पर) उहनां दे नाल (जगत तों तुरन वेले) इह धन इक कदम भी साथ नाह कर सकिआ । (इस माइआ-धन दे कारन)
माइआ-वेड़्हे मनुख्ख इस लोक विच दुखी ही रहे (मरन वेले इह धन) हथ्थों खुस्स गिआ, अगांह परलोक विच जा के माइआ-वेड़्हे
मनुख्ख नूँ परमातमा दी हज़ूरी विच कोई थां नहीं मिलदी ।५। हे सँत जनो! इस हरि-नाम-धन दा मालक परमातमा आप ही है ।
जिस मनुख्ख नूँ शाह प्रभू इह धन देंदा है, उह मनुख्ख (इस जगत विच) इह हरि-नाम-सौदा विहाझ के इथों तुरदा है ।
हे नानक! (आख—हे भाई!) इस हरि-नाम-धन दे वपार विच कदे घाटा नहीं पैंदा ।
गुरू ने आपणे सेवक नूँ इह गल्ल चँगी तर्हां समझा दित्ती है ।६।३।१०।
 
(पँना ७३३)
६ जून २०२०
sühï mhLa 4 .
jiȶÿ hri ÄrađïǢ ŧiȶÿ hri miŧu shaË . gur kirpa ŧy hri mni vsÿ horŧu biđi LĖÄ n jaË .1.
hri đnu sɳcïǢ ßaË . ji hLŧi pLŧi hri hoĖ sķaË .1. rhaŮ .
sŧsɳgŧï sɳgi hri đnu ķtïǢ horȶÿ horŧu ŮpaĖ hri đnu kiŧÿ n paË . 
hri rŧnÿ ka vaparïÄ hri rŧn đnu vihaʝy kcÿ ky vaparïÆ vaki hri đnu LĖÄ n jaË .2.
hri đnu rŧnu jvyhru maņku hri đnÿ naLi Ȧɳmɹiŧ vyLÿ vŧÿ hri ßgŧï hri Liv LaË .
hri đnu Ȧɳmɹiŧ vyLÿ vŧÿ ka bïjiÄ ßgŧ ķaĖ ķrci rhy niķutÿ nahï .
hLŧi pLŧi hri đnÿ kï ßgŧa kŮ miLï vdiÄË .3.
hri đnu nirßŮ sɗa sɗa Ȧsȶiru hÿ saca Ėhu hri đnu Ȧgnï ŧskrÿ paņïǢ jmɗüŧÿ kisÿ ka gvaĖÄ n jaË .
hri đn kŮ Ůcka nyŗi n ÄvË jmu jagaŧï dɳdu n LgaË .4.
sakŧï pap kri kÿ biķiÄ đnu sɳciÄ ŧina Ėk viķ naLi n jaË .
hLŧÿ vici sakŧ ɗuhyLy ßÆ hȶhu ċuŗki gĖÄ Ȧgÿ pLŧi sakŧu hri ɗrgh ȡoË n paË .5.
Ėsu hri đn ka sahu hri Äpi hÿ sɳŧhu jis no ɗyĖ su hri đnu Lɗi cLaË .
Ėsu hri đnÿ ka ŧota kɗy n ÄvË jn nank kŮ guri soʝï paË .6.3.10.
     
(pɳna 733)

[viÄķiÄ]
sühï mhLa 4 .
       
hy ßaË! jyhŗa hrï Ės Lok vic Ȧŧy prLok vic miƻŧr bņɗa hÿ, 
Ůs ɗa nam-đn Ėkƻţa krna cahïɗa hÿ ,1,rhaŮ,
hy ßaË! jis ßï ȶaɲ prmaŧma ɗa Ärađn kïŧa jaÆ, 
Ůh miƻŧr prmaŧma Ůƻȶy hï Ä mɗɗgar bņɗa hÿ , 
(pr Ůh)prmaŧma gurü ɗï kirpa naL (hï mnuƻķ ɗy) mn vic vƻs skɗa hÿ, 
kisy ßï hor ŧrïky naL Ůs nüɳ LƻßiÄ nhïɲ ja skɗa ,1,
hy ßaË! sŧsɳgïÄɲ naL (miL ky) prmaŧma ɗa nam-đn ķƻtiÄ ja skɗa hÿ, 
(sŧsɳg ŧoɲ bina) kisy ßï hor ȶaɲ,
kisy ßï hor jŧn naL hri-nam đn ķrïɗɗa hÿ, nasvɳŧ pɗarȶaɲ ɗy vparï 
(maĖk pɗarȶ hï ķrïɗɗy hn Ůhnaɲ ɗï)
siƻķiÄ naL hri-nam-đn pɹapŧ nhïɲ kïŧa ja skɗa ,2,
hy ßaË! prmaŧma ɗa nam (ßï) đn (hÿ, Ėh đn)
rŧn jvahr moŧï (vrga kïmŧï) hÿ , pɹßü ɗy ßgŧaɲ ny vƻŧr ɗy vyLy Ůƻţ ky Ȧɳmɹiŧ vyLy Ůƻţ ky
(Ůs vyLy Ůƻţ ky jɗoɲ Äŧmk jïvn pLɥrɗa hÿ) Ės hri-nam đn naL surŧi joŗï huɳɗï hÿ , 
vƻŧr ɗy vyLy Ȧɳmɹiŧ vyLy (Ůƻţ ky)
bïjiÄ hoĖÄ Ėh hri-nam-đn ßgŧ jn Äp vrŧɗy rhiɳɗy hn, hornaɲ nüɳ vɳdɗy rhiɳɗy hn, 
pr Ėh muƻkɗa nhïɲ ,
ßgŧ jnaɲ nüɳ Ės Lok vic prLok vic Ės hri-nam-đn ɗy karn Ėƻzŧ miLɗï hÿ ,3, hy ßaË!
Ės hri-nam-đn nüɳ kisy kism ɗa koË dr-ਖ਼ŧra nhïɲ, Ėh sɗa hï kaĖm rhiņ vaLa hÿ, 
sɗa hï tikiÄ rhiɳɗa hÿ ,
Ȧƻg, cor, paņï, möŧ—kisy pasoɲ ßï Ės đn ɗa nuksan nhïɲ kïŧa ja skɗa , 
koË Lutyra Ės hri-nam-đn ɗy nyŗy nhïɲ ȡuk skɗa ,
jm msüLïÄ Ės đn nüɳ msüL nhïɲ La skɗa ,4,hy ßaË! maĖÄ-vyŗɥy mnuƻķaɲ ny 
(sɗa) pap kr kr ky maĖÄ-đn (hï) joŗiÄ,
 (pr) Ůhnaɲ ɗy naL (jgŧ ŧoɲ ŧurn vyLy) Ėh đn Ėk kɗm ßï saȶ nah kr skiÄ , 
 (Ės maĖÄ-đn ɗy karn)
 maĖÄ-vyŗɥy mnuƻķ Ės Lok vic ɗuķï hï rhy (mrn vyLy Ėh đn) hƻȶoɲ ķuƻs giÄ, 
 Ȧgaɲh prLok vic ja ky maĖÄ-vyŗɥy
 mnuƻķ nüɳ prmaŧma ɗï hzürï vic koË ȶaɲ nhïɲ miLɗï ,5, hy sɳŧ jno! 
 Ės hri-nam-đn ɗa maLk prmaŧma Äp hï hÿ ,
 jis mnuƻķ nüɳ ƨah pɹßü Ėh đn ɗyɲɗa hÿ, Ůh mnuƻķ (Ės jgŧ vic) 
 Ėh hri-nam-söɗa vihaʝ ky Ėȶoɲ ŧurɗa hÿ ,
 hy nank! (Äķ—hy ßaË!) Ės hri-nam-đn ɗy vpar vic kɗy ġata nhïɲ pÿɲɗa ,
 gurü ny Äpņy syvk nüɳ Ėh gƻL cɳgï ŧrɥaɲ smʝa ɗiƻŧï hÿ ,6,3,10,
     
(pɳna 733)
6 jün 2020
SOOHEE, FOURTH MEHL:
Wherever the Lord is worshipped in adoration,
there the Lord becomes one's friend and helper.
By Guru's Grace, the Lord comes to dwell in the mind;
He cannot be obtained in any other way. || 1 ||
So gather in the wealth of the Lord, O Siblings of Destiny,
so that in this world and the next,
the Lord shall be your friend and companion. || 1 || Pause ||
In the company of the Sat Sangat, the True Congregation,
you shall earn the wealth of the Lord;
this wealth of the Lord is not obtained anywhere else,
by any other means, at all.
The dealer in the Lord's Jewels purchases the wealth of the Lord's jewels;
the dealer in cheap glass jewels cannot
acquire the Lord's wealth by empty words. || 2 ||
The Lord's wealth is like jewels, gems and rubies.
At the appointed time in the Amrit Vaylaa,
the ambrosial hours of the morning,
the Lord's devotees lovingly center their attention on the Lord,
and the wealth of the Lord.
The devotees of the Lord plant the seed of the Lord's wealth in
the ambrosial hours of the Amrit Vaylaa;
they eat it, and spend it, but it is never exhausted.
In this world and the next,
the devotees are blessed with glorious greatness,
the wealth of the Lord. || 3 ||
The wealth of the Fearless Lord is permanent,
forever and ever, and true.
This wealth of the Lord cannot be destroyed by fire or water;
neither thieves nor the Messenger of Death can take it away.
Thieves cannot even approach the Lord's wealth;
Death, the tax collector cannot tax it. || 4 ||
The faithless cynics commit sins and gather in their poisonous wealth,
but it shall not go along with them for even a single step.
In this world, the faithless cynics become miserable,
as it slips away through their hands.
In the world hereafter,
the faithless cynics find no shelter in the Court of the Lord. || 5 ||
The Lord Himself is the Banker of this wealth, O Saints;
when the Lord gives it, the mortal loads it and takes it away.
This wealth of the Lord is never exhausted;
the Guru has given this understanding to servant Nanak. || 6 || 3 || 10 ||
     
(Page 733)
6 June 2020

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥ .